O projekte

Projekt EDESEnhancing the Dual Education System in Small and Medium Size Enterprises - Rozvoj duálneho systému vzdelávania v malých a stredných podnikoch je podporený v rámci programu celoživotného vzdelávania Erasmus+ 2015 pod číslom 2015-1-SK01-KA202-008890

Projekt sa bude realizovať 30 mesiacov, od septembra 2015 do konca februára 2018. Realizátorom a hlavným koordinátorom projektu je EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, partnermi projektu sú Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice z Českej republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania zo Slovenska, firma ECODESIGN company z Rakúska a Krajská hospodárska komora Jihomoravského kraje (ktorej názov sa počas trvania projektu zmenil na Inovační a podnikateľská platforma, spolek) z Českej republiky.

Cieľom projektu je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektro-energetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do systému duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku a vzdelávací kurz pre inštruktorov, ktorí pripravujú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v odbore elektro-energetika, ako aj aktualizácia šiestich učených textov pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“ zameraných na elektrotechniku, najmä obnoviteľné zdroje energie a energetiku.

Intelektuálne výstupy

V rámci projektu budú vytvorené tri intelektuálne výstupy

  • Prvým intelektuálnym výstupom (O1) je Návrh koncepcie rozvoja vzdelávania duálneho systému pre malé a stredné podniky v sektore elektrotechniky a energetiky. Metodika tvorby výstupu pozostáva z kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov (dotazníky a osobné rozhovory) medzi malými a strednými firmami, zamestnávateľmi, profesijnými zväzmi elektrotechnického a energetického priemyslu na Slovensku, v Rakúsku a v Českej republike.
  • Druhým intelektuálnym výstupom (O2) bude aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc z hľadiska obsahu a formy a ich distribúcia na odborné školy vo forme e-kníh.
  • Tretím intelektuálnym výstupom (O3) je návrh a testovanie metodiky vzdelávania inštruktorov vzdelávacích firiem a príprava materiálov na akreditáciu školenia pre inštruktorov v ČR a SR. Kvalitne zaškolení inštruktori sú jedným zo základných pilierov efektívneho fungovania odborného vzdelávania a prípravy.

Všetky výstupy budú prezentované na záverečnej konferencii o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá sa uskutoční na konci projektu na Slovensku.

Cieľovými skupinami sú primárne malé a stredné firmy z oblasti energetiky a elektrotechniky v sieti partnerských inštitúcií, ich stavovské a profesijné organizácie zamerané na elektrotechnický a energetický priemysel a sekundárne aj na stredné odborné školy technického zamerania, ktoré spoločne zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri efektívnom fungovaní systému duálneho vzdelávania.

Hlavné aktivity

  • projektové správy – priebežná a záverečná, vrátane finančnej správy
  • projektové dokumenty – plán realizácie projektu a zabezpečenia jeho kvality, plán monitorovania a hodnotenia, plán využívania výsledkov projektu
  • propagácia projektu – webová stránka, leták o projekte, tlačové správy, záverečná konferencia, direct mailing, leták o výsledkoch projektu
  • nadnárodné stretnutia projektového tímu, zápisy zo stretnutí, účasť na iných konferenciách a seminároch
  • príprava výstupov O1, O2 a O3