Záverečná konferencia projektu EDES sa konala dňa 7.2.2018 v priestoroch Kongresovej sály SPP, Mlynské Nivy 44 v Bratislave. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikov, zástupcovia stredných odborných škôl z celého Slovenska, ako aj predstavitelia štátnej správy, Národnej agentúry celoživotného vzdelávania ako donora projektu a samozrejme partneri projektu.

Projekt EDES sa zaoberal problematikou duálnehovzdelávania v malých a stredných podnikoch v segmente elektrotechniky a energetiky. V rámci projektu EDES bolvytvorený návrh koncepcie rozvoja duálneho systému vzdelávania, metodika pre vzdelávanie inštruktorov vo firmách, vrátane pracovných listov a 6 učebníc pre stredné odborné školy technického zamerania. Na konferenciiboli tieto výstupy projektu EDES prezentované jednotlivými partnermi zo Slovenska, Česka a Rakúska. Duálnemu vzdelávaniu sa venovali aj prednášky odborníkov z tejto oblasti, jedného z tvorcov návrhu reformy odborného vzdelávania, prof. Vantucha , ako aj predstaviteľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Priesola. Spestrením odborného programu konferencie bolo vystúpenie európskeho fyzikára roku 2017, pána učiteľa Jozefa Beňušku z Gymnázia V.P. Tótha v Martine, ktorý ukážkou svojich fyzikálnych pokusov zaujal prítomných. Vo svojom vstupe poukázal na skutočnosť, že aj teoretické všeobecno-vzdelávacie predmety vyučované na školách je vhodné a možné doplniť praktickými experimentami tak, aby žiakom a študentom prakticky priblížili vyučované témy zážitkovou metódou.

Na stiahnutie

Všetky prednášky z konferencie
Tlačová správa