Po úvodnom stretnutí partnerov projektu, ktoré sa konalo 22. októbra 2015 v Bratislave, sa v súčasnosti realizuje výstup 1 - Návrh koncepcie rozvoja duálneho systému pre malé a stredné podniky v sektore elektrotechniky a energetiky.

Konkrétne sa uskutočňuje kvalitatívny prieskum, t.j. osobné rozhovory so školami a zamestnávateľmi, zamestnávateľskými a profesijnými zväzmi v elektrotechnickom a energetickom priemysle zapojenými do duálneho vzdelávania na Slovensku, v Rakúsku a v Českej republike.