Záverečná konferencia projektu EDES, ktorá sa uskutoční 07.02.2018 v priestoroch SPP, Mlynské Nivy 44, v Bratislave.


Cieľom projektu EDES bolo pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektro-energetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do systému duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku praktického vyučovania pre majstrov odborného výcviku ako aj inštruktorov, ktorí pripravujú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v odbore elektro-energetika. Cieľom projektu bola zároveň aj aktualizácia šiestich učených textov pre študijný odbor „Technik energetických zariadení budov“ zameraných na elektrotechniku, najmä obnoviteľné zdroje energie a energetiku."


Projekt sa zameriaval na sektor elektrický a elektrotechnický v troch krajinách – Slovensko, Česko a Rakúsko.
Záverečná konferencia projektu EDES predstaví okrem troch hlavných výstupov projektu trvajúceho 30 mesiacov aj porovnanie systémov duálneho vzdelávania v troch partnerských krajinách a vyhodnotenie dvoch rokov fungovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku. Na konferenciu sú pozvaní účastníci z partnerských krajín, ako aj zástupcovia obchodných komôr, odborníci a zástupcovia škôl.
Hostiteľom záverečnej konferencie projektu je vedúci partner projektu EkoFond, n.f. Účasť na konferencii je bezplatná a otvorená pre všetkých zainteresovaných. Jazyk konferencie je slovenský so simultánnym tlmočením do anglického jazyka.

Predbežný program:

 • 9.00 – 09.30 Registrácia
 • 09.30 – 09.45 Privítanie a otvorenie konferencie – Ing. Eva Guliková, EkoFond
 • 09.45 – 10.15 Predstavenie návrhov zmien v odbornom vzdelávaní a príprave v rámci národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania do roku 2027 „Učiace sa Slovensko“ – zástupca kolektívu autorov národného programu
 • 10.15 – 11.00 Vyhodnotenie implementácie systému duálneho vzdelávania na Slovensku a prezentovanie návrhov úpravy Zákona 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave – zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • 11.00 – 11,30 Prestávka na kávu
 • 11.30 – 12.00 Predstavenie projektu EDES a porovnanie systémov duálneho vzdelávania v partnerských krajinách – Ing. Eva Guliková, EkoFond a Adriana Diaz, ECODESIGN, AT
 • 12.00 – 12.30 Predstavenie Návrh koncepcie rozvoja systému duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky v sektore elektrotechniky a energetiky (výstup O1 projektu EDES)– Marcela Hajtmánková, EkoFond
 • 12.30 – 13.30 Prestávka na obed
 • 13.30 – 14.30 Predstavenie aktualizácie šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc z hľadiska obsahu a formy ( výstup O2 v rámci projektu EDES)– Ing. Alena Galanová, ŠIOV
 • 14.30 – 15.00 Predstavenie metodických materiálov pre inštruktorov zameraných na skvalitnenie praktického vyučovania v sektore energetiky a elektrotechniky (výstup O3 v rámci projektu EDES) v SR a ČR – Ing. Eva Dařenová, SEEŠ, ČR
 • 15.00 – 16.00 Sieťovanie účastníkov s občerstvením