Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je odborno-metodickým pracoviskom, ktorý zriadilo a riadi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR).

Zabezpečuje tvorbu a overovanie štátnych vzdelávacích rogramov pre všetky skupiny študijných a učebných odborov na stredných odborných školách (SOŠ) v Slovenskej republike (SR).

Rieši otázky tvorby kurikula a výskumu v oblasti odborného vzdelávania. Realizuje národné projekty financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie a programy rozvoja tvorivosti mládeže. V zmysle zákona č. 184/2009

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov je sekretariátom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

ŠIOV ako organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobí ako koordinačný, pedagogicko-poradenský, vzdelávací, výskumno-vývojový a informačný orgán pre celú sieť SOŠ v SR.

Pri Inštitúte bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ďalej len "ETF") v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium . Jeho cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únií a ďalších krajinách usilujúcich o vstup do EÚ. Jeho zámerom je sústreďovať podnety a iniciovať návrhy pre decíznu sféru.

Viac informácií o ŠIOV nájdete na: www.siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania Kontaktná osoba pre projekt
Bellova 54/a Ing. Alena Galanová
837 63 Bratislava +421 2 5477 6774
Slovenská republika galanova@siov.sk