Ekofond

Hlavný partner a realizátor projektu je EoFond, neinvestičný fond zriadený SPP v roku 2007 s cieľom podpory projektov zameraných na efektívne využívanie energie, ochranu životného prostredia a aktivít spojených s osvetou a vzdelávaním v týchto oblastiach.

Cieľovou skupinou sú verejnoprospešné a nepodnikateľské subjekty, a to najmä mestá a obce a zariadenia v ich správe, neziskové organizácie, školy, školské zariadenia, ale aj jednotlivci.Aktivity EkoFondu sú zamerané na:

  • grantové programy na podporu energetickej efektívnosti, (GP 01 – Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, GP 02 - Zlepšenie energetickej náročnosti budov, G3 – Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel, GP 04 – Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu, GP 05 – Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG.
  • partnerské projekty spolupráce s inými neziskovými subjektmi a nadáciami na ich aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a
  • vlastné projekty, najmä EkoFond pre školy, ktorý zahŕňa komplexný vzdelávací balík v oblasti plynárenstva a energetickej efektívnosti pre základné a stredné školy.

Viac informácií o EkoFonde nájdete na: www.ekofond.sk.

EkoFond, neinvestičný fond SPP Kontaktná osoba pre projekt
Mlynské Nivy 44/A Renata Proková
825 11 Bratislava +421 2 6262 2033,
Slovenská republika renata.prokova2@spp.sk